GEOPLUS

Zakres dzialalnosci

Mapy
- Mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych
- Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza budowli i urządzeń podziemnych
Wykonujemy mapy w formie tradycyjnej i numerycznej.

Badanie stanu prawnego nieruchomości
- podziały nieruchomości
- wznowienia znaków granicznych
- rozgraniczenia granic nieruchomości
- dokumenty i mapy do celów prawnych
- doradztwo w zakresie spraw wieczystoksięgowych

Geodezyjna obsługa inwestycji
- tyczenie osi budynków i budowli
- obliczanie mas ziemnych
- pomiary powykonawcze

Usługi związane z ewidencją gruntów i budynków
- klasyfikacje gruntów
- aktualizacje terenowe danych dotyczących użytków, gruntów i budynków

Pomoc w wypełnianiu wniosków:
- w sprawnie wydawania warunków zabudowy
- wyłączania gruntów z produkcji rolnej i leśnej
- wpisów do ksiąg wieczystych.